Tone-E. Sylou-Creutz
Ullevålsveien 69
0454 Oslo
Telefon: 22607227
Mobil: 47022836
e-post: e-sylou@online.no

Oslo 20. mars 2012

 

Oslo Statsadvokatembede
Pb 8021
Dep. 0030

 

Tilleggsopplysninger til min påklage av 15. februar av anmeldelse av forfalskning av dokumenter anmeldesesnummer 11825953, registrert hos politiet 22/9-11,

 

Jeg har i mellomtiden fått se anmelders ”forsvars-brev” til politiet, og vil gjerne komme med komentarer til denne.

 

Jeg vil først få vist at leiligheten er ikke forsikret over gården:

Det har vært en avtale mellom leietager og gårdeier om at leiligheten skal forsikres av leietager.

Denne avtalen er ikke tinglyst.

I følge en muntlig opplysning fra leietager Ole Fredrik Stovland, ( - i en  telefonsamtale jeg hadde med ham i 2011) fikk jeg opplyst at denne avtalen hadde vært hele tiden han hadde stått som leietager.
Han kjøpte leiekontrakten i desember 1981, av Tore Sveram som også hadde bygget leiligheten.

Det er meget sannsynlig at denne avtalen har gjeldt helt fra leiligheten ble ferdigstilt.

Grunnen til at det er sannsynelig, er at forsikringsselskap ikke lar deg forsikre noe, en ikke eier.

(I følge leiekontrakten av 15. mai 1964, punkt 1, står leietager som eier av leiligheten.)
Vedlegg 1: leiekontrakten av 15. mai 1964 (vedlegg1)

I 1988 solgte Ole Fredrik Stovland leiekontrakten til Birgit Benterud.
I kjøpskontrakten av 17. februar 1988, står det som eget punkt (punkt 6) at leiligheten skulle forsikres særskilt av leietager.
Vedlegg 2: kjøpskontrakten 17. februar 1988 (vedlegg2)

18. april 2002 er det rettssak om fastsettelse av husleie. Når jeg kommer inn på spørsmålet om delen av husleien som skal gå til forsikring, (den gangen var jeg ikke sikker på om punktet om forsikring gjaldt)
avviste Birgit Benterud dette, fordi hun hadde egen villa-forsikring.
D.v.s. at hun har ikke betalt noe ekstra over husleien som skal dekke forsikring.
(Noe som skulle vært gjort, hvis punktet om forsikring i leiekontrakt av 15. mai 1964 hadde gjaldt se vedlegg 1, punkt 8)

15. juli 2006 solgte Birgit Benterud leiekontrakten til Øystein Høydalsvik.
I denne kjøpekontrakten er punktet om at leiligheten skulle forsikres særskilt ikke med.
D.v.s. at Birgit Benterud solgte leiekontrakten med ”fordeler” den ikke hadde.
Se vedlegg 3: Kjøpekontrakt av 15. juli 2006(Vedlegg 39)
(Denne kjøpskontrakt fikk jeg først se i mai 2011, når jeg anmodet Bing Hodneland om å få se den.)
Kjøpekontrakten mellom Ole Fredrik Stovland og Birgit Benterud, var kjent for Øystein Høydalsvik.

Jeg ville ikke skrive under på transporterklæringen, fordi det ikke kom frem at leiligheten skulle forsikres særskilt.

Birgit Benterud ved Wikborg og Rein, gikk til sak mot meg.
Jeg hadde ikke råd til advokat, så jeg stilte i retten alene.
Jeg prøvde så godt jeg kunne forklare hvorfor jeg ikke ville skrive under, - men for lukkede ører.
Der ble jeg fortalt at jeg ville måtte betale saksomkostninger, pluss at jeg måtte betale (dagsbøter?) renter av det de tapte på at salget ikke ble gjennomført.
Jeg var redd for at de ville ta pant i gården, og få tvangs-solgt den.
Jeg resignerte og skrev under.

I 2011 ville Øystein Høydalsvik selge leiekontrakten.

Denne gangen gikk jeg til advokat og rådførte meg om hvordan jeg kunne få inn i de tinglyste papirene, at leiligheten skulle forsikres av leietager.
(”Den strenge husleiereguleringslover for Oslo” er opphørt, og jeg tok meg råd til dette, - til tross for at jeg ennu ikke har fått pusset opp alle fasadene på gården)

Etter råd fra advokaten føyde jeg på/forandret de dokumentene jeg fikk fra Bing Hodnelan til undertegnelse, slik at jeg kunne få med at leiligheten skal forsikret særskilt av leietager, i transporterklæringen.
Dette gjorde jeg etter at jeg hadde fått bekreftelse på at ny leietager hadde fått beskjed om at han måtte ha egen forsikring på leiligheten.
(Jeg har også opplyst ham om det muntlig.)

Flere bevis på at leietager aldri har betalt ekstra for forsikring:
Vedlegg 4 Bilagene til Prosessskrift til Husleietvistutvalget 16/8-2001 som viser dette, ved at ”forsikrings-delen” ikke blir nevnt.

Hvis Bing Hodneland hadde ment at jeg hadde gjort noe galt, skulle de protestert, ikke forfalsket dokumenter.

Motivet i denne saken er at leiligheten og leiekontrakten blir solgt for en altfor høy sum.
Selvfølgelig får man ikke forsikret denne leiligheten ( – og dermed får man ikke et så høyt lån på den) som om det skulle være en selveierleilighet. (Jeg regner med at man får forsikret den for det det koster å bygge den.)

 

Kommentarer til Bing Hodnelands ”forsvars-brev” til politiet av 27. september 2011.
Vedlegg 5. Her har jeg markert punktene jeg har kommentert.

 1. Ja jeg har plikt til å undertegne transporterklæring og pantedokument.
 2. Pantedokumentet: Jeg forfalsker ikke et dokument, ved å skrive på merknader. (noe som allerede var gjort når jeg fikk det til signering.)
  Se vedlegg 6,(vedlegg62 Fixet)(Som dere allerede har, men legger det ved allikevel)
  Legg merke til at dette pantedokumentet ikke relaterer til noe leiekontrakt, men fremstår som en pant på gården. (Dog er det et skjema for ”leierett for fast eiendom”)
  Transporterklæringen: Her skrev jeg en ny transporterklæring, og prøvde på ingen måte ”å skjule”  tillegget jeg hadde skrevet på.
  Og beskylde meg for ”etter deres mening å forfalske” er ganske grovt.
  Vedlegg 7:(Vedlegg61) slik transporterklæringen var da jeg sendte den fra meg.
 3. Leietagers bank har ikke krav på forsikringsoppgjør over gården.
 4. Høydaldvik er blitt gjort kjent med at forsikringen ikke dekkes over gården
 5. Når det gjelder forsikring her, har dette ikke noe med punktet om at det skal betales ekstra forsikring i følge punkt 8 i  leiekontrakten (Vedlegg 1), men en drøftelse om fastsettelse av leie, og mine faste driftsutgifter.
 6. Leiligheten ble lagt ut med en alt for høy prisantydning 4.950.000,-, og taksert nærmest som en selvleierleilighet.
 7. Jeg har ikke tilføyet noe ulovelig, Hadde så vært tilfelle, kunne de gå til sak mot meg, så uklarheten om forsikring kunne blitt avgjort.
  Dette punktet viser at to advokater og Marius A. Rød, er blitt enige om å forfalske papirer.
 8. Jeg har aldri ”forsøkt i det skjulte å endre innholdet i transporterklæringen”!
 9. Å spare meg ”for betydelig erstatningsansvar” er vel en frykt for at jeg nå kan ta en rettslig konfrontasjon, i motsetning til den gangen gården var underlagt ”den strenge husleiereguleringsloven i Oslo”, og de gikk til sak mot meg og jeg ikke hadde råd til advokat.

 

Dette er en omfattende sak, og denne leiekontrakten har voldt meg mye bry og penger. Jeg har jobbet med å få pusset opp gården siden jeg arvet den i 1991.
Jeg har nå pusset opp tre av fire fasader, men utsetter den siste til dette spørsmålet er avklart.
Jeg har ryddet alle dokumenter i denne saken. Skannet dem og de er lett tilgjengelige digitalt. Hvis dere er interessert i mer av denne saken sender jeg det jeg har på en pin.

Men spørsmålet for deres vedkommende er vel om det er ulovelig å forfalske dokument og sende det til tinglysning.

 

 

Med vennlig hilsen

 

_________________
Tone-E. Sylou-Creutz

7 Vedlegg